Srimad Bhagavad Gita – Chapter 9 Only Slokas

sri bhagavaan uvaacha
idam tu te guhyatamam pravakshyaamyanasooyave
jnaanam vijnaanasahitam yajjnaataa mokshyase’shubhaat // 9.1 //

raajavidyaa raajaguhyam pavitramidamuttamam
pratyakshaavagamam dharmyam susukham kartumavyayam // 9.2 //

ashraddhadhaanaah purushaa dharmasyaasya parantapa
apraapya maam nivartante mrityusamsaaravartmani // 9.3 /

mayaa tatamidam sarvam jagadavyaktamoortinaa
matstaani sarvabhootani na chaaham teshvavasthitah // 9.4 //

na cha matsthaani bhootaani pashya me yogamaishwaram
bhootabhrinna cha bhootastho mamaatmaa bhootabhaavanah // 9.5 //

yathaakaashasthito nityam vaayuh sarvatrago mahaan
tathaa sarvaani bhootani matsthaaneetyupadhaaraya // 9.6 //

sarvabhootaani kaunteya prakritim yaanti maamikaam
kalpakshaye punastaani kalpaadau visrijaamyaham // 9.7 //

prakritim swaamavashtabhya visrijaami punah punah
bhootagraamamimam kritsnamavasham prakritervashaat // 9.8 //

na cha maam taani karmaani nibadhnanti dhananjaya
udaaseenavadaaseenamasaktam teshu karmasu // 9.9 //

mayaadhyakshena prakritih sooyate sacharaacharam
hetunaanena kaunteya jagadwiparivartate // 9.10 //

avajaananti maam moodhaah maanusheem tanumaashritam
param bhaavamajaananto mama bhootamaheshwaram // 9.11 //

moghaashaa moghakarmaano moghajnaanaa vichetasah
raakshaseemaasureem chaiva prakritim mohineem shritaah // 9.12 //

mahaatmaanastu maam paartha daiveem prakritimaashritaah
bhajantyananyamanaso jnaatwaa bhootaadimavyayam // 9.13 //

satatam keertayanto maam yatantashcha dridhavrataah
namasyantashcha maam bhaktyaa nityayuktaa upaasate // 9.14 //

jnaanayajnena chaapyanye yajanto maamupaasate
ekatwena prithaktwena bahudhaa vishwatomukham // 9.15 //

aham kraturaham yajnah swadhaahamahamaushadham
mantro’hamahamevajyam ahamagniraham hutam // 9.16 //

pitaahamasya jagato maataa dhaataa pitaamahah
vedyam pavitramonkara rik saama yajureva cha // 9.17 //

gatirbhartaa prabhuh saakshee nivaasah sharanam suhrit
prabhavah pralayah sthaanam nidhaanam beejamavyayam // 9.18 //

tapaamyahamaham varsham nigrihnaamyutsrijaami cha
amritam chaiva mrityushcha sadasacchaaham arjuna // 9.19 //

traividyaa maam somapaah pootapaapaa yajnairishtwaa swargatim praarthayante
te punyamaasaadya surendralokamashnanti divyaandivi devabhogaan // 9.20 //

te tam bhuktwaa swargalokam vishaalam ksheene punye martyalokam vishanti
evam trayeedharmamanuprapannaa gataagatam kaamakaamaa labhante // 9.21 //

ananyaashchintayanto maam ye janaah paryupaasate
teshaam nityaabhiyuktaanaam yogakshemam vahaamyaham // 9.22 //

yepyanyadevataa bhaktaa yajante shraddhaya’anvitaah
te’pi maameva kaunteya yajantyavidhipoorvakam // 9.23 //

aham hi sarvayajnaanaam bhoktaa cha prabhur eva cha
na tu maamabhijaananti tattwenaatashchyavanti te // 9.24 //

yaanti devavrataa devaan pitreenyaanti pitrivrataah
bhutaani yaanti bhutejyaa yaanti madyaajino‘pi maam // 9.25 //

patram pushpam phalam toyam yo me bhaktyaa prayacchati
tadaham bhaktyupahritamashnaami prayataatmanah // 9.26 //

yatkaroshi yadashnaasi yajjuhoshi dadaasi yat
yattapasyasi kaunteya tatkurushva madarpanam // 9.27 //

shubhaashubhaphalairevam mokshyase karmabandhanaih
sannyaasa yogayuktaatmaa vimukto maamupaishyasi // 9.28 //

samo’ham sarvabhooteshu na me dweshyosti na priyah
ye bhajanti tu maam bhaktyaa mayi te teshu chaapyaham // 9.29 //

api chet suduraachaaro bhajate maamananyabhaak
saadhureva samantavyah samyagvyavasito hi sah // 9.30 //

kshipram bhavati dharmaatmaa shashwacchaantim nigacchati
kaunteya pratijaaneehi na me bhaktah pranashyati // 9.31 //

maam hi paartha vyapaashritya ye’pi syuh paapayonayah
striyo vaishyaastathaa shoodraaste’pi yaanti paraam gatim // 9.32 //

kim punarbraahmanaah punyaa bhaktaa raajarshayastathaa
anityamasukham lokamimam praapya bhajaswa maam // 9.33 //

manmanaa bhava madbhakto madyaajee maam namaskuru
maamevaishyasi yuktwaivamaatmaanam matparaayanah // 9.34 //

(Visited 290 times, 1 visits today)

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *